Entre les mesures contemplades a les escoles per frenar la Covid-19 destaca una major freqüència en la higiene de les superfícies i l’adopció de noves mesures d’higiene personal.

 

 

Les escoles planifiquen la seva reobertura amb una sèrie de mesures extraordinàries que busquen fer front a la Covid-19 i garantir el desenvolupament de l’activitat educativa amb el menor número de riscos possible.

A continuació, repassem algunes d’aquestes mesures dins del marc de la higiene personal i dels espais que conformen els centres educatius o escoles.

 

 

Higiene de mans a les escoles

A més d’augmentar la freqüència del rentat de les mans amb aigua i sabó, es recomana col·locar punts d’higiene o dispensadors de solucions hidroalcohòliques en aquells espais on no hi hagi lavabo o no existeixi la possibilitat de rentar-se les mans.

És important recordar que l’ús de gels o líquids hidroalcohòlics únicament desinfecta les mans, obviant el pas de la neteja. Així, aquests productes no substitueixen al rentat amb aigua i sabó, sinó que els complementen o serveixen com a alternativa.

papelmatic-higiene-professional-escoles-en-temps-de-covid19-higiene-de-mans
Per a més informació sobre la higiene de mans pots consultar la nostra guia completa.

 

 

Freqüència de la neteja a les escoles

 

 

Igual que ocorre amb la higiene de mans, per fer front a la Covid-19 a les escoles, s’incrementarà la freqüència de la neteja.

Les zones comuns es netejaran i desinfectaran una vegada al dia, parant especial atenció a les superfícies de major contacte com, per exemple, els poms de les portes, les taules, les baranes…

En cas que existeixi servei de transport escolar, els vehicles es netejaran i desinfectaran un mínim de dos vegades al dia o després de cada servei.

Pel que fa als lavabos, aquests s’higienitzaran tres vegades al dia, com a mínim.

Com a norma general, es netejaran o desinfectaran els espais comuns després de cada torn.

 

 

Equipament del lavabo a les escoles

 

Per garantir una correcta higiene de les mans, els lavabos han de comptar amb dispensadors de sabó, a poder ser automàtics, per minimitzar el risc de contaminació encreuada.

Per eixugar-se les mans es reforçarà la presència de dispensadors de paper eixugamans, ja que aquests sistemes redueixen considerablement la càrrega microbiana ambiental en comparació amb els assecadors d’aire.

Per últim, es poden col·locar dispensadors de solucions hidroalcohòliques per reforçar el rentat de les mans amb aigua i sabó.

papelmatic-higiene-professionañ-escoles-en-temps-de-covid19-equipament-lavabos

Procediments generals de neteja

 

 

Diverses autoritats sanitàries insisteixen en que, per fer front a la Covid-19 hem d’aplicar els detergents habituals per a la neteja i desinfectants en base clorada o alcohòlica, ja que ambdós són especialment eficaços davant del virus SARS-CoV-2.

Per assegurar aquesta eficàcia, és important que els desinfectants posseeixin caràcter virucida i que estiguin enregistrats al Ministeri de Sanitat.

Amb l’objectiu de garantir el bon estat d’aquestes solucions, es recomana preparar-les just abans de fer-les servir i llençar-les posteriorment. Quan emmagatzemem aquest tipus de solucions, correm el risc de que es contaminin.

 

 

Higiene del menjador escolar

En el terreny de la higiene, els menjadors escolars segueixen les seves pròpies normes. En temps de Covid-19, a més de seguir amb els procediments habituals, ventilarem i netejarem en profunditat l’espai després de cada servei.

Pel que fa a la vaixella, aquesta es rentarà i desinfectarà en màquines rentaplats independentment de si s’ha fet servir o no, ja que es pot haver contaminat.

Com a alternativa, podem optar per estris d’un sol ús de caràcter ecològic, que maximitzen la higiene de manera sostenible amb el medi ambient.

papelmatic-higiene-professional-escoles-en-temps-de-covid19-menjadors-escolars

Gestió de residus a les escoles

 

 

És recomanable que totes les papereres i contenidors disposin de tapa i pedal i que, per suposat, incorporin una bossa de residus a l’interior.

La neteja i desinfecció d’aquestes papereres i contenidors ha de ser periòdica, ja que tot i que fem servir bosses, la possibilitat de contaminació és alta.

Pel que fa al rebuig de guants, mascaretes o altres Equips de Protecció Individual, aquests es dipositaran en el contenidor de fracció restes i en cap cas es reciclaran, ja que poden contenir rastres de Covid-19.

 

 

Distància interpersonal de seguretat

La distància interpersonal establerte entre els usuaris de les escoles o centres educatius ha de ser d’un mínim de dos metres.

Es prioritzarà l’activitat als espais exteriors i s’evitarà, dins del possible, l’ús d’espais tancats de mida reduïda, com és el cas dels ascensors.

Com a mesura adicional, es minimitzaran els intercanvis d’aula entre els alumnes, deixant que sigui el personal docent qui es desplaci d’una aula a una altra.

papelmatic-higiene-professional-escoles-en-temps-de-covid19-distancia-interpersonal

Mesures d’higiene al transport escolar

 

 

Com explicàvem abans, el transport escolar es netejarà i desinfectarà dos vegades al dia o després de cada servei.

A més, es limitarà l’aforament interior, mantenint un espai prudencial entre els alumnes mitjançant la prohibició de seure en alguns seients.

L’ús de mascareta en el transport escolar serà obligatori, a no ser que, per altres causes, s’indiqui el contrari.

 

 

Mesures d’higiene personal a les escoles

 

 

Per últim, es important repassar una sèrie de mesures d’higiene personal que també siguin extensibles a l’activitat fora de les escoles:

  • La higiene de mans es realitzarà, preferiblement, amb aigua i sabó i tindrà una durada mínima de 40 segons.
  • Evitarem tocar-nos el nas, la boca o els ulls amb les mans brutes, amb l’objectiu de reduir el risc de contagi de malalties infeccioses.
  • Ens taparem la boca amb el colze o amb un mocador quan tossim o esternudem, per minimitzar així la possibilitat de que les partícules que desprenem es converteixin en una font de contaminació.
  • Els guants només es faran servir en determinats casos a l’hora de manipular aliments, quan es canviïn bolquers o durant les tasques de neteja.
  • La mascareta serà obligatòria a partir del cicle de primària, sempre que no sigui possible mantenir la distància interpersonal.
papelmatic-higiene-professional-escoles-en-temps-de-covid19-higiene-personal
Si vols que t’ajudem a revisar el teu pla de neteja i desinfecció per fer front a la Covid-19 a les escoles o centres educatius, contacta amb nosaltres i  un dels nostres experts t’assessorarà.