La gestió de residus a la indústria alimentària és especialment important per garantir la seguretat dels processos.

 

Els residus acostumen a ser la part oblidada en termes de contaminació creuada ja que, són vistos com un element aliè a la producció.  

Normalment, quan parlem de rebuig o gestió de residus, acostumem a associar-ho més aviat a accions de reciclatge. 

Però la veritat és que una incorrecta gestió dels residus pot portar conseqüències fatals en la seguretat alimentària. 

A continuació, exposem una sèrie de normes relacionades amb la gestió de residus que ajudaran a garantir la correcta expedició dels aliments de manera segura. 

 

Normes per a la gestió de residus en la indústria alimentària 

 

Norma 1: Mantenir els residus en una zona específica per a aquesta finalitat i amb prou ventilació per evitar l’acumulació de males olors. 

Els residus han d’enretirar-se de les zones netes amb prou freqüència durant la jornada de feina. 

Norma 2: Netejar i desinfectar els contenidors de residus i escombraries 

 

Aquest fet ha de quedar reflectit en el Pla de Neteja i Desinfecció de cada empresa. 

 

Norma 3: Els contenidors emprats han de disposar de tapa i pedal amb l’objectiu de que quedin tancats sense necessitat d’accionar-los manualment. 

Els contenidors que s’obren mitjançant un pedal minimitzen els riscos de contaminació creuada ja que, eviten el contacte amb el dispensador. 

Norma 4: En cap cas ha de d’abocar-se l’oli utilitzat per la pica. 

Aquest ha d’emmagatzemar-se en recipients que més tard seran recollits per una empresa especialitzada. 

 

Norma 5: Els residus químics derivats dels detergents o desinfectants per a la neteja seran recollits per un gestor de residus autoritzat. 

 

Norma 6: El reciclatge sempre és beneficiós, no només per al medi ambient, sinó també per exercir un major control dels residus per part de la pròpia empresa. 

Els contenidors de colors ajuden a establir un codi específic i faciliten la recollida dels residus generats durant la producció.  

És important rentar-se les mans després d’haver tractat amb residus per evitar que possibles gèrmens presents en aquestes restes es traspassin a les nostres mans i més tard als aliments.