Inicio » Blog » Centres esportius » Com es classifiquen els equips de protecció individual?

Com es classifiquen els equips de protecció individual?

Els equips de protecció individual es classifiquen en tres categories en funció del nivell de protecció i dels certificats que obtenen.

 

Existeixen molts tipus de protecció individual: barrets, mascaretes, guants, cobresabates, etc. i tots ells compleixen amb una funció diferent.

Però a més d’això, els EPIs es classifiquen en tres grups o categories depenent de la protecció que ofereixen davant de determinats riscos.

A continuació, veiem en què es basa aquesta classificació i els requisits que han de complir els EPIs per formar part de cada grup.

 

 

Categoria I: Riscos mínims

 

 

La categoria I és la que conté EPIs que protegeixen l’usuari davant de riscos mínims, entre els que destaquen accions mecàniques amb efectes superficials, la manipulació de productes químics de baixa toxicitat o l’exposició a altes temperatures.

Així, equips de protecció individual com els guants de jardineria, els guants de neteja o les ulleres de sol es classifiquen dins de la categoria I.

Aquesta categoria requereix que els productes que formen part d’ella estiguin marcats amb el marcat de Conformitat Europea (CE).

 

 

Categoria II: Riscos mitjans-alts

 

A la categoria II es classifiquen els EPIs que protegeixen de riscos mitjans o alts però que no es consideren mortals o irreversibles per a la salut.

Aquesta categoria és probablement la que genera més confusió, ja que conté els equips de protecció individual que no pertanyen a les categories I i III.

Els EPIs d’aquest grup es sotmeten a un examen CE de tipus i també compten amb el marcat CE, que indica que el producte es conforme a aquestes exigències.

papelmatic-higiene-professional-classifiquen-equips-proteccio-individual-marcat-ce

Categoria III: Riscos mortals o irreversibles

 

 

Els EPIs que es classifiquen en la categoria III protegeixen l’usuari davant de riscos que presenten conseqüències mortals o irreversibles per a la salut.

És el cas d’equips de protecció respiratòria filtrants o aïllants, EPIs contra agressions químiques, equips de protecció davant de temperatures extremes (≥50ºC o ≤100ºC), cascos de motos o equips per protegir de les alçacdes.

En aquest cas, els EPIs es sotmeten a un examen CE de tipus i a un procediment que asseguri la qualitat del producte. L’estampat tindrà la forma CE+XXXX, indicant aquests quatre dígits la identificació de l’organisme que certifica el control en la qualitat del producte.

 

Nota important: L’arribada de la Covid-19 ha provocat que s’acceptin en el mercat especificacions d’altres països de fora de la Unió Europea, tals com la Xina, els Estats Units, el Japó, etc. La introducció de manera circumstancial de les mascaretes N95 i KN95 n’és un bon exemple.