La OMS adverteix que els mètodes alternatius a la neteja manual, com és el cas de la fumigació, no són efectius contra la Covid-19.

 

Recentment, l’Organització Mundial de la Salut ha publicat un document que adverteix que és necessari netejar i desinfectar manualment per combatre el SARS-CoV-2 a les superfícies.

I és que molts territoris estan optant per fumigar les superfícies i objectes, tant d’espais exteriors com interiors, fet que la màxima autoritat sanitària considera insuficient i, sovint, fins i tot perillós a l’hora de fer front a la Covid-19.

A continuació, repassem els principals motius pels quals és important realitzar una neteja i desinfecció manuals i els riscos que poden comportar accions com, per exemple, la fumigació en aquest context.

 

 

Quina és la diferència entre netejar i desinfectar?

 

 

La neteja que es du a terme amb aigua i detergent sobre les superfícies (rentat o neteja en humit) ens ajuda a eliminar les restes de brutícia o matèria orgànica i també contribueix a reduir considerablement la càrrega de microorganismes patògens de les superfícies.

Com a fet positiu, la OMS destaca que el SARS-CoV-2 està envoltat per una fràgil capa de lípids que es pot trencar o debilitar durant la neteja perquè els desinfectants acabin d’eliminar el virus completament.

La desinfecció, d’altra banda, respon al procés d’aplicar un producte desinfectant sobre una superfície amb l’objectiu d’eliminar virus, bacteris, fongs o altres microorganismes patògens.

En aquest article pots ampliar més informació sobre la diferència entre neteja i desinfecció.

 

 

Procediments de neteja en àrees amb presència de SARS-CoV-2

Per eliminar el SARS-CoV-2 sobre superfícies es recomana fer servir hipoclorit sòdic al 0,1% o desinfectants alcohòlics al 70-90%.

La OMS adverteix que el SARS-CoV-2 contamina fàcilment el material i els químics emprats per a la neteja.

Per això, més enllà de seguir amb els procediments habituals (netejar de brut a net i de dalt cap a baix), es recomana substituir els draps amb els que s’apliquen les solucions de neteja i desinfecció en cada àrea o pacient (en el cas dels hospitals) i higienitzar el material de neteja amb major freqüència, parant especial atenció als cubs de fregar.

papelmatic-higiene-professional-neteja-i-desinfeccio-manual-covid19-procediment
Respecte als detergents i desinfectants, partint de la base de que es poden contaminar mentre es fan servir, es prepararà una solució diària i es llençarà quan acabi la jornada.

 

 

Per què no és recomanable fumigar en exteriors?

 

 

Les tècniques de fumigació que es contemplen per eliminar el SARS-CoV-2 de l’ambient consisteixen en aplicar el desinfectant directament polvoritzat per via aèria.

A més de que aquesta pràctica pot resultar perjudicial per a la salut, ja que pot causar irritacions a la pell i als ulls o inhalacions tòxiques, hem de tenir en compte que és totalment ineficaç; la presència de matèria orgànica o brutícia en l’ambient inactiva els desinfectants. Per això és tan important netejar abans de desinfectar.

Altre punt a destacar és que, a més de que la tècnica de fumigació no contempla l’ús de detergents per a la neteja, es substitueix l’acció mecànica o neteja manual per una polvorització a l’ambient.

Quan ometem aquesta acció, perdem l’oportunitat d’arrossegar un major número de patògens.

Així, tècniques com la fumigació, la vaporització o la radiació amb rajos UV són recomanables únicament com a reforç sempre i quan es compleixin les següents condicions:

a) S’ha netejar prèviament l’espai i les superfícies o objectes que el composen

b) No hi ha presència de persones en l’espai a tractar

 

 

Altres pràctiques de desinfecció no recomanades

La fumigació és totalment ineficaç en espais oberts. En primer lloc perquè, per exemple, als carrers no podem controlar que no existeixen restes de brutícia o matèria orgànica.

I en segon lloc, malgrat que es complissin les condicions òptimes, amb la fumigació no podem garantir que el desinfectant actua el temps necessari sobre les superfícies. A més, els carrers no es consideren reservoris d’infecció per a la Covid-19, pel que l’aplicació de desinfectants en aquests espais només pot tenir efectes nocius per a la salut.

papelmatic-higiene-professional-neteja-i-desinfeccio-manual-covid19-fumigacio
D’altra banda, la OMS adverteix també que, en cap cas s’han de ruixar o polvoritzar individus amb productes desinfectants.

 

 

Garantir la seguretat del personal durant la manipulació de químics

El personal que prepara o aplica els químics de neteja i desinfecció ha de comptar amb els Equips de Protecció Individual adequats per a la seva seguretat personal. Aquests han de ser:

  • Guants resistents i llargs (han de cobrir més enllà del canell)
  • Protector d’ulls o ulleres per minimitzar el risc d’esquitxades
  • Mascaretes per evitar el risc d’inhalació

Aquests EPIs s’han de llençar després del seu ús per evitar riscos innecessaris.

papelmatic-higiene-professional-neteja-i-desinfeccio-manual-covid19-epis

Evitar els detergents i desinfectants en esprai

 

 

A Papelmatic sempre destaquem que els destergents i desinfectants en esprai poden resultar contraproduents.

I és que la força amb la que surt disparat el producte cap a les superfícies pot provocar que els microorganismes que hi hagi surtin disparats i s’escampin cap a altres superfícies.

Per això, recomanem fer servir químics que es presentin en ampolles o bidons amb tap i preparar la solució manualment.