Un correcte tractament del material quirúrgic invasiu facilita la posterior neteja i desinfecció d’aquests instruments. 

 

La tendència en els hospitals i centres sanitaris en general és la d’anar substituint paulatinament el material reutilitzable per material d’un sol ús. 

Però en alguns casos, sobretot quan es tracta de material quirúrgic específic, es segueix optant per productes reutilitzables. 

En aquests casos i encara més tractant-se d’un entorn tan crític és de vital importància parar atenció a la neteja i desinfecció. 

A continuació, exposarem una sèrie de pautes sobre el tractament en quant a higiene que ha de fer-se del material quirúrgic invasiu després d’haver-lo utilitzat. 

 

Tractar el material quirúrgic invasiu l’abans possible 

 

Dins del que sigui possible, es recomana netejar el material quirúrgic invasiu immediatament després del seu ús. 

Ha d’evitar-se per sobre de tot perllongar aquesta acció amb la finalitat de garantir la seguretat de futurs pacients i facilitar les tasques de neteja i desinfecció. 

 

Trasllat del material quirúrgic fins al punt de neteja i desinfecció 

La majoria de les vegades, la neteja i desinfecció del material quirúrgic invasiu es realitza en un espai diferent al quiròfan o a l’àrea d’intervencions. 

Com es tracta de material contaminat i, en molts casos, altament infecciós, és necessari assegurar que el trasllat des del quiròfan al punt de neteja i desinfecció sigui el més higiènic possible. 

Per això, el trasllat es realitzarà sempre en sistemes tancats que eviten el contacte del material quirúrgic utilitzat amb l’ambient.

El material pot ser traslladat en sec sempre que no hagin transcorregut sis hores des del seu ús. 

En el cas contrari, aquest haurà de ser traslladat en una solució que contingui un producte de neteja o un desinfectant. 

 

Netejar i desinfectar qualsevol material provinent de l’exterior 

 

Tots aquells instruments quirúrgics que s’adquireixen nous o que procedeixen de reparacions han de ser sotmesos sense excepció a un tractament de neteja i desinfecció per evitar riscos innecessaris i assegurar que estan en igualtat de condicions que els seus homònims. 

 

Control de les solucions químiques que entren en contacte amb el material quirúrgic

 

El material quirúrgic invasiu que s’hagi vist en contacte amb productes càustics o medicaments corrosius com, per exemple, el iode, ha de ser netejats immediatament en el punt d’ús amb una solució sabonosa i posterior esbandit amb aigua. 

Després d’aquesta neteja inicial, el material quirúrgic invasiu ha de ser tractar amb la resta d’instruments.

Seguir aquestes pautes després de qualsevol intervenció és essencial per garantir la seguretat dels pacients que són tractats al centre.