La neteja en hospitals està determinada pel nivell de càrrega bacteriana en cada espai i per les circumstàncies que es donen en els mateixos (altes, baixes o tractaments). 

 

Una correcta neteja en hospitals equival a una major seguretat dels pacients i una millor estètica del propi espai. 

Ja són diversos els estudis que afirmen que l’entorn directe dels pacients com, per exemple, les habitacions, estan plens de microorganismes nocius que augmenten les possibilitats que es produeixin infeccions nosocomials. 

En aquest punt, la neteja juga un paper clau a l’hora de reduir la quantitat de microorganismes que envolten al pacient. 

 

Tipus de neteja en hospitals 

En articles anteriors explicàvem la diferència entre neteja i desinfectar. 

Així, s’entén la neteja com el procés mitjançant el qual s’elimina la brutícia. 

Podem distingir entre dos tipus de neteja en els àmbits hospitalaris: 

A) Neteja rutinària. És aquella que es porta a terme de manera diària mitjançant l’aplicació de tècniques bàsiques
B) Neteja terminal. És una neteja més completa que es realitza després d’altes hospitalàries o intervencions.

Després de la neteja, és important portar a terme una exhaustiva desinfecció de l’espai i de tots els seus elements. 

 

Zonificació de la neteja en hospitals 

 

En els hospitals i entorns sanitaris es divideixen les zones en funció del risc que presentin davant possibles contagis i de les necessitats de neteja que requereixen. 

 

  1. A) Zones de baix risc. Són aquelles zones amb una presència menor al 20% de bacteris. Es corresponen amb passadissos, zones administratives, sales d’espera… Totes aquelles on no es porta a terme una activitat sanitària o farmacèutica.
  2. B) Zones de risc mig. La càrrega bacteriana d’aquests espais es situa entre un 20-60%. Acostumen a ser àrees d’atenció als pacients o de tractament on es porta a terme una activitat mèdica no invasiva.
  3. C) Zones crítiques o de risc alt. La càrrega bacteriana d’aquestes àrees és superior al 60%. És el cas de quiròfans, sales blanques, urgències o habitacions d’aïllament.

 

En qualsevol cas, la categoria de cada espai sempre vindrà determinat per la càrrega bacteriana, podent convertir-se una sala d’espera en una zona crítica en un moment determinat. 

 

Principis generals de la neteja en hospitals 

  • La neteja sempre es portarà a terme amb l’uniforme reglamentari i aquest haurà de rebutjar-se adequadament per evitar la contaminació creuada. 
  • Utilitzar guants, preferiblement de nitril per evitar al·lèrgies. 
  • Recollir la matèria orgànica sempre abans de realitzar la neteja general. 
  • La neteja sempre es realitzarà en humit ja sigui per escombrar o per fregar. Per això es recomana utilitzar mopes de teixit no teixit. 
  • El material de neteja emprat ha de ser sotmès a una neteja i desinfecció exhaustiva després del seu ús. 
  • Evitar la generació de corrents d’aire que promouen el moviment de gèrmens.
  • Portar sempre els envasos originals de detergents i desinfectants en el carro de neteja. 

 

A més de seguir aquesta sèrie de pautes, han de tenir-se en compte les dosificacions i l’ús dels productes químics, sempre d’acord amb les indicacions del fabricant.