De la mateixa manera que és important escollir correctament un desinfectant sanitari, també és important estudiar com l’apliquem per obtenir l’efecte desitjat.

 

 

En articles anteriors exposàvem que l’actuació dels desinfectants sanitaris varia en funció de la seva composició.

Distingíem, a més, la funció de cadascun d’ells segons la zona d’aplicació. Així, per a les zones de major risc, requerirem desinfectants sanitaris mes agressius que aquells emprats per a les zones de baix risc.

Això també ocorre amb l’aplicació dels mateixos. És a dir, les zones de major risc necessiten un major contacte o impregnació en el desinfectant sanitari, mentre que les zones de baix risc o superfícies genèriques accepten una aplicació més superficial.

Així doncs, distingirem tres mètodes d’aplicació diferents per als desinfectants sanitaris: fricció, immersió i vaporització.

 

Desinfecció sanitària mitjançant fricció, per a zones de baix risc

La fricció permet distribuir el desinfectant de manera uniforme sobre la superfície en qüestió.

Per a aquest mètode existeixen diferents opcions, que van des d’impregnar els draps, preferiblement de teixit no teixit, en la solució desinfectant, fins a emprar tovalloletes que ja venen prèviament impregnades.

També existeixen esprais que faciliten la preparació de la solució desinfectant.

La tècnica de fricció s’utilitza sobre tot per a la desinfecció de zones de baix risc o risc intermedi, tot i que en alguns casos concrets, també podem emprar-se per a la desinfecció de zones d’alt risc.

Desinfecció sanitària mitjançant immersió, per a zones d’alt risc

La desinfecció mitjançant immersió fa que el desinfectant actuï de manera més directa sobre l’element que es desitja desinfectar ja que, aquest queda totalment cobert.

Per a la desinfecció per immersió és especialment important estudiar les dilucions del producte, així com el temps d’actuació necessari per a que el desinfectant faci efecte.

Aquesta tècnica s’utilitza, principalment, per a la desinfecció d’alt nivell o zones d’alt risc. És una bona opció per a la desinfecció de l’utillatge quirúrgic, tot i que sempre es recomana l’esterilització.

Desinfecció sanitària mitjançant vaporització, per a superfícies

La desinfecció mitjançant vaporització és una de les tècniques de més recent creació. Sobretot, pel que fa als aparells o dispositius que realitzen l’acció de la vaporització de manera automàtica.

En molts casos, és una opció molt vàlida per a la desinfecció de zones d’alt risc, tot i que, per norma general, aquesta tècnica s’utilitza majoritàriament sobre superfícies.

En qualsevol dels tres casos, és molt important consultar de manera específica les indicacions del fabricant del desinfectant per assegurar així que les dilucions i els temps d’aplicació són els correctes i aconseguir, per tant, els resultats esperats.