El llistat de normes que tenen com a objectiu garantir la seguretat i innocuïtat dels aliments durant la seva producció a la indústria alimentària és cada vegada més extensa. Tal és així que, sovint, resulta difícil tenir-les totes controlades. Per això, és important aplicar un filtre previ en el que definim l’àmbit de la nostra activitat. 

A continuació, destaquem la normativa més rellevant per a la indústria alimentària. Podem trobar totes aquestes normes en el seu conjunt al portal EUR-Lex. 

 

 

Higiene i innocuïtat alimentària

 

Aquí podem consultar la base legal pels anomenats prerequisits i l’Anàlisi de Perills i Punts de Control Crític (APPCC). Les normes que destaquen en aquest àmbit són:

  • Productes alimentaris en general. Podem consultar la norma RE 852/2004. 
  • Productes alimentaris d’origen animal. Respon a la norma RE 853/2004. 

 

Perills microbiològics

 

En aquest punt és on entren en joc els criteris de seguretat alimentària i higiene alimentària. La norma que respon a aquest apartat és la RE 2073/2005.

 

Envasos primaris

 

Abans de recobrir una piruleta amb un fil o altre embolcall, hem de consultar la següent normativa:  

  • RE 1935/2004 per a materials i objectes que entren en contacte amb aliments. 
  • RE 10/2001 per a materials i objectes plàstics que entren en contacte amb aliments. 

 

Perills químics

 

Podem consultar les normes que fan referència als perills químics al reglament RE 1881/2006. 

 

Informació al consumidor

 

La norma RE 1169/2011 defineix les dades que han de contenir les etiquetes dels productes alimentaris.  

 

Control de pes efectiu

 

La norma RE 1801/2008 estableix que, si apareix el símbol “e” quan s’especifica el pes, el producte ha estat sotmès a un tractament estadístic i, per tant, el pes indicat s’aproxima molt al real.  

 

Additius alimentaris

 

Podem consultar-los al RE 1333/2008 i al RE 142/2002 si es tracta de colorants i edulcorants. 

 

Declaracions nutricionals

 

La comunicació publicitària reflectida als envasos ha d’estar regulada en base científica. Existeixen dues normes per a aquest punt:  

  • El RE 1924/2006 indica les declaracions nutricionals. 
  • El RE 432/2012 reflecteix les declaracions de propietats saludables. 

 

Transport alimentari

 

Aquesta normativa queda resumida al portal d’AECOSAN. El requisit per al transport alimentari el compleixen les empreses que posseeixin el RGSEAA amb clau 40.  

 

Ús de biocides

 

Per a tots els processos en que es faci ús de biocides, l’empres en qüestió ha de comptar amb el ROESP.

 

Tots aquests punts han de ser considerats no només durant la producció o el processament d’aliments, sinó també a l’hora de portar a terme una correcta neteja i desinfecció a la indústria alimentària.