Qualsevol Pla de Neteja i Desinfecció ha de recollir les operacions realitzades i els recursos emprats en la neteja de qualsevol entorn professional.

 

La neteja i desinfecció són un imperatiu en qualsevol empresa o entorn. Però per portar-la a terme han d’establir-se una sèrie de normes escrites que determinen aspectes com, per exemple, la freqüència amb la que es neteja i desinfecta o els productes emprats per a la mateixa finalitat…

Per això, és important que aquestes dades i altres més quedin enregistrades en el Pla de Neteja i Desinfecció de cada empresa. 

 

Què és un Pla de Neteja i Desinfecció? 

 

Un Pla de Neteja i Desinfecció (Pla L+D) és un document que recull totes les operacions referents a la neteja i desinfecció dels espais: el com, el quan, el què… 

Normalment, acostumen a ser executats per empreses proveïdores de serveis d’higiene i neteja. De fet, el Pla de Neteja i Desinfecció ajuda a implantar aquestes mateixes accions de forma correcta en l’espai i ens permet a més realitzar una verificació posterior. A la indústria alimentària és un prerequisit. 

 

Quines parts inclou un Pla de Neteja i Desinfecció? 

 

  • El tipus de superfície, estris o aparells que han de netejar-se i desinfectar-se. Aquests han de ser fàcils de neteja i ha d’evitar-se per sobre de tot l’ús de materials porosos. 
  • La freqüència amb la que es porten a terme les accions de neteja i desinfecció.  
  • De quina manera (amb quins mitjans) es neteja i desinfecta. 
  • Definició de rols: qui fa què. 
  • Pautes pel control i verificació posterior del procés, així com la definició dels punts de millora. 

 

Aquesta estructura és extrapolable a pràcticament tots els sectors. Però en aquells més exigents, com és el cas de la indústria alimentària o sanitat, haurà de considerar-se la normativa vigent a l’hora de desenvolupar el Pla de Neteja i Desinfecció.