Els pictogrames en productes químics ens mostren els perills i les advertències d’ús que han de ser considerats abans d’aplicar-los.

 

En articles anteriors presentàvem algunes pautes que ens ajudarien a entendre les fitxes tècniques i les fitxes de dades de seguretat dels productes químics per a la neteja i la desinfecció. 

En la teoria, tenir a l’abast aquesta documentació és inqüestionable. Però la veritat és que, la pràctica és diferent ja que, molts es guien per l’etiqueta del propi producte. 

Aquesta ha de contenir informació suficient perquè els usuaris entenguin els perills i recomanacions d’ús del producte químic. 

 

Quines dades ha de contenir l’etiqueta d’un producte químic? 

 

Qualsevol etiqueta d’un producte químic ha de presentar la següent informació: 

 

  • Nom, telèfon i direcció completa del fabricant o distribuïdor. 
  • Pictogrames i advertències de perill durant la manipulació i l’ús del producte químic. 
  • Frases “R”, que són aquelles que defineixen els riscos associats a les substàncies o composició del propi producte. Un exemple de frase “R” seria: “Irrita els ulls” o “Molt tòxic per inhalació”. 
  • Frases “S”, que enuncien les recomanacions o atencions necessàries per a la manipulació i ús del producte. Un exemple de frase “S” és “No llençar residus pels desguassos” o “No respirar la pols”. 
  • De manera opcional, pot figurar el telèfon de contacte de l’Institut Nacional de Toxicologia. 

 

És important ser conscients de que, en cap cas, la informació que apareix a l’etiqueta del producte substitueix a la informació mostrada a la fitxa tècnica o a la fitxa de dades de seguretat, únicament es complementen. 

 

Què signifiquen els pictogrames als productes químics? 

 

Recentment, la normativa europea sobre classificació, etiquetat i envasat (CLP) va actualitzar els pictogrames d’advertència dels productes químics.  

Així, es van substituir els antics amb forma quadrada, fons taronja i traçat negre pels nous, que presenten forma de rombe, fons blanc, vora vermella i icones negres. 

A continuació, mostrem què significa cadascun: 

 

papelmatic-pictrograma-producto-quimico-gas-a-presionGas a pressió

El producte conté gas a pressió i presenta perill d’explosió en cas d’escalfament. També pot referir-se a productes amb gas refrigerat capaç de provocar cremades. 

 

 

papelmatic-pictrograma-producto-quimico-explosion

Explosiu 

El producte presenta perill d’explosió, projecció o onada expansiva derivada de la mateixa acció. També pot referir-se al perill d’explosió en el cas d’un hipotètic incendi. 

 

papelmatic-pictrograma-producto-quimico-comburente

Comburent 

El producte pot provocar o agreujar un incendi o explosió. És comú trobar aquest símbol als productes clorats com, per exemple, el lleixiu. 

 

 

papelmatic-pictrograma-producto-quimico-inflamable

Inflamable 

Els productes amb aquest pictograma, acostumen a ser en format gas, aerosol, líquid o vapors i presenten un alt risc d’inflamació. 

 

 

papelmatic-pictrograma-producto-quimico-corrosivo

Corrosiu 

El producte pot ser corrosiu per a alguns metalls. A més, pot provocar cremades a la pell i lesions oculars greus. És el cas dels productes àcids, amoniacals, etc. 

 

 

papelmatic-pictrograma-producto-quimico-peligro-salud

Perill per a la salut 

El producte pot irritar les vies respiratòries, provocar somnolència, reaccions al·lèrgies a la pell, irritació ocular, etc. Aquests productes són nocius en cas d’ingestió i també per al medi ambient. 

 

papelmatic-pictrograma-producto-quimico-toxicidad-aguda

Toxicitat aguda 

Els productes que presenten aquest pictograma són mortals o molt tòxics en cas d’ingestió, contacte amb la pell o inhalació. És el cas de molts biocides i el metanol. 

 

papelmatic-pictrograma-producto-quimico-peligro-grave-para-la-salud

Perill greu per a la salut 

Els productes amb aquest pictograma poden perjudicar determinats òrgans, es consideren cancerígens i provoquen defectes genètics si es manipulen durant l’embaraç. 

 

papelmatic-pictrograma-producto-quimico-peligro-medio-ambiente

Perill per al medi ambient 

 El producte és molt tòxic per als organismes aquàtics i presenta efectes nocius duradors. És el cas de molts biocides. 

 

Si necessites ajuda per entendre alguna fitxa tècnica, fitxa de dades de seguretat o etiqueta d’algun producte químic, contacta amb nosaltres i un dels nostres experts t’assessorarà.