Inicio » Blog » Centres esportius » Pictogrames als productes químics: Què signifiquen?

Pictogrames als productes químics: Què signifiquen?

Els pictogrames als productes químics ens mostren els perills i advertències d’ús relacionades.

 

Sovint, entendre les fitxes tècniques i fitxes de dades de seguretat no és gens fàcil. Com tampoc ho és desxifrar els pictogrames que apareixen als envasos de productes químics com, per exemple, els detergents o desinfectants.

Quina és la funcionalitat d’aquestes icones? Principalment, la d’oferir prou informació perquè els usuaris quedin advertits sobre els perills i altres peculiaritats a l’hora d’aplicar els productes químics.

En aquesta entrada, mostrem el significat dels principals pictogrames que trobarem als envasos de detergents, desinfectants o altres productes químics destinats a la neteja i la desinfecció.

 

 

Quines dades ha de contenir l’etiqueta d’un producte químic?

 

 

Més enllà de la informació comercial, l’etiqueta de qualsevol producte ha de presentar imperativament la següent informació:

  • Nom, telèfon i direcció completa del fabricant o distribuïdor del producte en qüestió.
  • Pictogrames i advertències de perill durant la manipulació i ús del producte químic.
  • Frases “R”, que són aquelles que defineixen els riscos associats a les substàncies o a la composició del propi producte. Un exemple de frase “R” seria: “Irrita els ulls” o “Molt tòxic per inhalació”.
  • Frases “S”, que enuncien les recomanacions o cures que s’han de considerar per a la manipulació i ús del producte. Un exemple de frase “S” seria “No llençar residus pels desguassos” o “No respirar pols”.
  • De manera opcional, pot figurar el telèfon de contacte de l’Institut Nacional de Toxicologia.

És important entendre que, en cap cas, la informació que es mostra a l’etiqueta del producte substitueix a les dades que apareixen a la fitxa tècnica o a la fitxa de dades de seguretat. Senzillament, es complementen.

 

 

Què signifiquen els pictogrames als productes químics?

 

 

L’any 2015, va entrar en vigor el Reglament CE 1272/2008, també conegut com a CLP, que engloba l’actualització dels pictogrames d’advertència que apareixien a les etiquetes dels productes químics.

D’aquesta manera, es substituïen els pictogrames antics, amb fons taronja i marc quadrat de color negre, pels pictogrames nous, que presenten una forma de rombe, fons blanc, marc vermell i icones negres.

A continuació, mostrem què significa cadascun d’ells:

 

papelmatic-pictrograma-producto-quimico-gas-a-presion

Gas a pressió

El producte conté gas a pressió i presenta un perill d’explosió en cas d’escalfament. També es pot referir a productes amb gas refrigerat capaç de provocar cremades.

 

papelmatic-pictrograma-producto-quimico-explosion

Explosiu

El producte presenta perill d’explosió, projecció o onda expansiva derivada de la mateixa acció. També es pot referir al perfill d’explosió en el cas d’un hipotètic incendi.

 

papelmatic-pictrograma-producto-quimico-comburente

Comburent

El producte pot provocar o agravar un incendi o explosió. És comú trobar aquest símbol en productes clorats com, per exemple, el lleixiu.

 

papelmatic-pictrograma-producto-quimico-inflamable

Inflamable 

Els productes amb aquest pictograma acostuma a presentar-se en format de gas, aerosol, líquid o vapors i presenten un alt risc d’inflamació.

 

papelmatic-pictrograma-producto-quimico-corrosivo

Corrosiu

El producte pot ser corrosiu per a alguns metalls. A més, pot provocar cremades a la pell i lesions oculars greus. És el cas dels productes àcids i amoniacals.

 

papelmatic-pictrograma-producto-quimico-peligro-salud

Perill per a la salut 

El producte pot irritar les vies respiratòries, provocar somnolència, reaccions al·lèrgiques en la pell, irritació ocular, etc. Aquests productes són nocius en cas d’ingesta i també per al medi ambient.

 

papelmatic-pictrograma-producto-quimico-toxicidad-aguda

Toxicitat aguda

Els productes que presenten aquest pictograma són mortals o molt tòxics en cas d’ingesta, contacte amb la pell o inhalació. És el cas de molts biocides o el metanol.

 

papelmatic-pictrograma-producto-quimico-peligro-grave-para-la-salud

Perill greu per a la salut

Els productes amb aquest pictograma poden perjudicar determinats òrgans, es consideren cancerígens i provoquen defectes genètics si es manipulen durant l’embaràs.

 

papelmatic-pictrograma-producto-quimico-peligro-medio-ambiente

Perill per al medi ambient

El producte és molt tòxic per als organismes aquàtics i presenta efectes nocius duradors. És el cas de molts biocides.

 

 

T’ajudem a revisar el teu pla de neteja i desinfecció?

 

 

Tens problemes per entendre alguna fitxa tècnica, fitxa de dades de seguretat o l’etiqueta d’algun envàs?

Des de Papelmatic comptem amb un equip d’experts que et pot ajudar a revisar el teu pla de neteja i desinfecció i a trobar els productes que millor s’adaptin a les teves necessitats.

Escriu-nos a través del nostre formulari de contacte per a més informació.

 

 

 

 

Data de la darrera actualització de l’article: 23/02/2023