La gestió dels residus hospitalaris han de considerar una selecció prèvia dels mateixos i comptar amb els mitjans necessaris pel seu rebuig.

 

Un hospital genera al dia grans quantitats de residus i, molts d’ells, són considerats perillosos pel potencial de contagi de malalties que presenten. 

Per evitar les infeccions nosocomials i garantir la seguretat de tots els usuaris, és important prendre les mesures necessàries per desfer-se els residus hospitalaris correctament. 

Per explicar els mètodes de rebuig de cadascun, dividirem els residus hospitalaris en tres tipus en funció de la seva perillositat. 

Aquests tres són: residus no sanitaris, residus sanitaris no específics i residus sanitaris específics. 

 

 

Com tractar els residus no sanitaris en hospitals 

Els residus no sanitaris són els residus que no generen riscos per a la salut o el medi ambient i que no han estat en contacte amb altres residus sanitaris. Són considerats també residus urbans. 

Aquests residus acostumen a ser reciclables i es llencen en contenidors diferents en funció del material del que estan fets:
 

 • Paper i cartró 
 • Vidre 
 • Plàstic i envasos 

Com tractar els residus sanitaris no específics 

 

Quan parlem de residus sanitaris no específics, ens referim a tots aquells materials generats per l’activitat sanitària assistencial, sempre i quan no siguin considerats residus sanitaris específics. Parlem de residus com: 

 

 • Material utilitzat per a les cures (apòsits, embenats, etc.) contaminats amb fluids corporals no infecciosos. 
 • Roba de llit i la resta de tèxtils hospitalaris que estiguin contaminats amb fluids corporals no infecciosos. 
 • Escaioles i derivats. 
 • Tots els Equips de Protecció Individual (guants, mascaretes, bates…) que no estiguin contaminats amb fluids infecciosos. 
 • Bosses buides d’orina o altres restes biològiques. 
 • Degotadors buits, independentment de si són de vidre o de plàstic. 
 • Equips de diàlisi. 
 • Envasos emprats per a la nutrició en maternitat. 
 • Tots aquells residus que hagin absorbit fluids biològics en una quantitat inferior als 100ml. 

Com tractar els residus sanitaris específics 

Són considerats residus sanitaris específics aquells materials generats durant l’activitat i que són infecciosos o presenten riscos de contagi. És el cas de: 

 

 • Tots aquells residus que hagin absorbit fluids biològics en una quantitat superior als 100ml. 
 • Cultius o vacunes. 
 • Agulles i tots aquells residus tallants o punxants. 
 • Restes anatòmiques de caràcter humà que no són conservades amb cap mena de químic. 

Pel que fa als residus químics, aquests han de ser tractats de manera independent ja que, no estan inclosos en la normativa de residus sanitaris.