La higiene de les habitacions dels centres sanitaris contempla la diferenciació d’espais i l’aplicació dels productes de neteja i desinfecció adequats en un ordre estrictament estudiat.

 

 

Entenem per centre sanitari totes aquelles institucions on romanen ingressats pacients, independentment de la durada de la seva estada. Per exemple, podem parlar d’hospitals de qualsevol dimensió i tipus, clíniques privades, centres sociosanitaris o centres de llarga estada, entre d’altres.

Sabem que la higiene en aquests espais és un imperatiu que s’ha de complir de manera estricta per evitar posar en perill el benestar dels pacients i els professionals.

La higiene contempla, entre d’altres accions, la neteja, que s’enten com un procediment mecànic en el qual, s’arrossega la brutícia i un número considerable de microorganismes sobre objectes o superfícies amb l’ajuda d’aigua i detergent.

Dins d’un centre sanitari les habitacions són, principalment, un dels espais amb major càrrega de gèrmens. Això no és casualitat, i és que les habitacions són l’espai on més interactuen els pacients.

De fet, són molts els estudis que demostren que alguns microorganismes poden sobreviure durant molts mesos a les superfícies de les habitacions dels malalts.

Així, l’objectiu de la neteja a les habitacions dels centres sanitaris és aconseguir uns nivells d’higiene i desinfecció de l’entorn que evitin comprometre la salut i el benestar dels malalts, els seus familiars i els professionals que els atenen.

Igualment, durant el procés de neteja s’aprofitarà per mantenir un entorn endreçat i estèticament agradable.

 

 

Quines superfícies contempla la neteja i desinfecció de les habitacions dels centres sanitaris?

 

 

Dins de les habitacions diferenciem tres zones diferents per dur a terme la neteja.

 

Llits i superfícies de contactes freqüent

Contempla, a més del llit del pacient, els objectes o superfícies que estan en major contacte amb el propi pacient, familiars o professionals.

És el cas de la tauleta de nit, la taula del menjar, el timbre, el comandament de la televisió i el del llit, les baranes, el terra o els interruptors i manetes de la porta de l’habitació.

Ja hem parlat altres vegades de que, objectes com el comandament a distància, són un vertader niu de gèrmens i, malgrat això, acostumen a passar desapercebuts durant la neteja.

Superfícies de contacte poc freqüent

 

Pot ser el cas de parets, finestres, la televisió o els llums, entre d’altres. Són objectes que no s’haurien de tocar necessàriament, però que tampoc queden lliures al contacte de pacients, familiars i professionals i, per tant, tot i que en menor mesura, també són susceptibles de ser contaminats.

 

Lavabo

 

El lavabo és un espai que s’ha de tractar a part durant la neteja de les habitacions dels centres sanitaris. A continuació, veurem per què.

 

 

Quins productes necessitem per a la neteja i desinfecció de les habitacions dels centres sanitaris?

 

 

A l’hora d’escollir productes de neteja hem de diferenciar entre material, que contempla els draps, mopes o Equips de Protecció Individual, etc. i els productes que fan referència a detergents, desinfectants i altres derivats químics de neteja.

Pel que fa al material per a la neteja i la desinfecció de les habitacions dels centres sanitaris necessitem:

  • Draps nets, preferentment d’un sol ús
  • Mopa seca
  • Mopa humida
  • Materials específics (per a vidres, eliminar restes solidificades, etc.)
  • Guants llargs especials per a la neteja

 

Pel que fa als productes per a la neteja i desinfecció de les habitacions dels centres sanitaris necessitem:

  • Detergent
  • Detergent o desinfectant de nivell baix o intermedi per a superfícies de contacte freqüent (base amonis quaternaris, amines, alcohol, etc.)
  • Detergent o desinfectant en base clorada
  • Productes específics (vidres, alumini, etc.)
A les zones sense contacte amb el pacient i el terra no és necessari aplicar un desinfectant. En comptes d’això, aplicarem productes específics segons el material a tractar.

A les zones amb contacte amb el pacient, farem servir un detergent i desinfectant de nivell baix o intermedi.

I, per últim, per al lavabo, netejarem amb un detergent i, posteriorment, aplicarem un desinfectant específic de nivell baix o intermedi, preferiblement clorat. També podríem recórrer a productes dos en u de detergent/desinfectant, preferiblement clorats.

Per a la desinfecció del vàter, en concret, després de la neteja amb aigua i detergent, es recomana aplicar un desinfectant clorat al 0,01% (100ppm) de clor lliure. En cas de que no es disposi d’un desinfectant amb aquesta concentració, és obligatori preparar-lo diàriament.

Pel que fa al material i donat que hem diferenciat l’espai en diverses àrees, recomanem fer servir un codi de colors per evitar problemes de contaminació encreuada. En aquest article t’expliquem els avantatges d’una neteja codificada per colors.

 

 

Com ha de ser la neteja i desinfecció de les habitacions dels centres sanitaris?

 

 

El procés de neteja ha d’estar molt ben planificat i perfectament descrit (protocolitzat) de manera que els professionals sàpiguen en tot moment com han de procedir sense marge d’improvisació.

La neteja s’ha de fer de net a brut començant, per tant, pels objectes i superfícies de contacte poc freqüent més netes i acabant per les més brutes.

Seguidament i amb un drap net es passarà a les zones de contacte freqüent començant també per les més netes i deixant per al final les més brutes.

Seguidament i amb un drap nou es passarà a les zones de contacte freqüent també començant per les més netes i deixant per al final les més brutes.

Finalment, es netejarà el lavabo. Aquí es començarà pels poms de les portes i els interruptors, seguidament la pica, la banyera o dutxa i el WC es deixarà per al final.

Un dels grans oblidats i que major contacte té amb els pacients, professionals i familiars són els interruptors i les manetes de les portes de les habitacions, que s’han de netejar, almenys, diàriament.

Preferentment, es faran servir draps d’un sol ús.

En habitacions compartides com a mínim es farà sevir: un drap per a cada zona de contacte freqüent (dos en total, un per a cada pacient), altre per a les zones de contacte poc freqüent (un per a totes les zones) i altre diferent per al lavabo.

En general, tots els productes s’han d’aplicar a dilució d’ús. Els detergents-desinfectants no s’han d’eixugar, ja que el temps d’eixugat és el precís per garantir una correcta desinfecció del lloc on s’ha aplicat.

Es desaconsella efectuar les dilucions en cubs o recipients d’ús múltiple per a un o més pacients, les dilucions s’han de fer una vegada al dia en ampolles netes, al ser aquest l’únic sistema que garanteix la no redistribució de la brutícia i dels microorganismes.

Entre pacients i entre habitacions el professional de la neteja ha de posar una dosi del desinfectant que fa servir per a les superfícies sobre els guants.

 

 

Quan s’ha de dur a terme la neteja i desinfecció de les habitacions dels centres sanitaris?

 

 

En general, la neteja s’ha de dur a terme una vegada al dia, però és important recordar que també és imprescindible repetir-la sempre que estigui bruta.

En alguns casos com, per exemple, en pacients que estan en aïllament de contacte o en pacients immunodeprimits aquesta freqüència pot veure’s incrementada.

Als hospitals d’aguts, la neteja de les àrees de contacte poc freqüent només s’ha d’efectuar quan el pacient rep l’alta i als centres on el pacient roman ingressat més de 15 dies s’ha de fer constar als protocols la freqüència amb la que s’efectuarà.

Per raons òbvies, la neteja de les superfícies de contacte poc freqüent ha de realitzar-se quan els pacients no hi siguin a l’habitació.

Si vols més informació sobre la higiene de les habitacions de centres sanitaris, pots omplir el formulari de la barra lateral i un dels nostres assessors es posarà en contacte amb tu.