Inicio » Blog » Indústria alimentària » Neteja i desinfecció a les indústries càrnies

Neteja i desinfecció a les indústries càrnies

La neteja i desinfecció són una eina clau per garantir la seguretat alimentària a les indústries càrnies.

 

Les indústries càrnies són un dels espais més exigents pel que fa a la neteja i la desinfecció, no només per l’actual amenaça que suposa el virus SARS-CoV-2, sinó també pels bacteris patògens comuns en aquest sector.

El principal objectiu de la neteja i la desinfecció a les indústries càrnies és garantir la seguretat alimentària en tots els processos per expedir, així, aliments innocus, salubres i segurs per al consum. 

A continuació, repassem quines són les principals recomanacions de neteja i desinfecció a les indústries càrnies.

 

 

Augmentar la freqüència i intensitat de la neteja i desinfecció

 

Per fer front a la Covid-19 en concret, a més de dur a terme les pràctiques d’higiene personal habituals (higiene de mans, distància de seguretat o ús d’EPIs), s’haurà d’augmentar la freqüència i intesitat de la neteja i la desinfecció.

Per això, es tindran en compte totes les instal·lacions i elements associats a l’activitat com, per exemple, el transport o els equips de treball.

S’haurà de parar especial atenció a les superfícies de major contacte com, per exemple, botons, manilles, baranes, etc.

papelmatic-higiene-professional-neteja-desinfeccio-industria-carnia-frequencia-intensitat

Prioritzar la neteja i desinfecció manuals

 

 

En articles anteriors argumentàvem la importància d’exercir una acció mecànica durant les tasques d’higiene per evitar una major propagació dels microorganismes.

L’ús de mànegues a pressió, tan comuns per a la neteja a la indústria alimentària, impulsen i escampen els virus o bacteris que pugui haver sobre les superfícies.

Com a alternativa, es recomana fer servir productes químics en ampolla (evitar els aerosols) i aplicar-los amb un drap de teixit no teixit.

A Papelmatic disposem d’un sistema d’impregnació composat per un cub i una bobina de teixit no teixit, que es pot fer servir amb qualsevol solució de neteja o desinfecció i dosifica draps impregnats preparats per fer servir.

Prioritza el disseny higiènic de les instal·lacions i equips

 

En articles anteriors ja vam parlar dels avantatges del disseny higiènic a la indústria alimentària.

A més d’aplicar aquest principi a les instal·lacions, és recomanable fer-ho també amb el material de neteja. Així, els estris han de presentar superfícies llises i continuades, a més de resistents a productes químics agressius.

En el cas de la indústria càrnia, es recomana col·locar terres de reixeta elevats sobre canalitzacions, amb l’objectiu d’evitar acumulacions d’aigua i/o brutícia.

papelmatic-higiene-professional-neteja-desinfeccio-industria-carnia-us-individual

Ús individual de les eines de treball

 

 

Per frenar la transmissió de virus o bacteris és important que les eines de treball les faci servir sempre la mateixa persona i es desinfectin després del seu ús.

En el cas de no ser possible l’exclusivitat de determinades eines o equips, aquests s’hauran de desinfectar entre torns o cada vegada que es canviï d’usuari.

Recordem que la neteja a les indústries càrnies es pot dur a terme amb detergents convencionals però que, per a la desinfecció s’aconsella fer servir productes clorats o alcohòlics i, sobretot, que posseeixin el Registre HA.

 

 

Renovació de l’aire en els espais

 

 

La incidència de determinats virus i bacteris és major als espais tancats.

Per prevenir possibles contagis de Covid-19 es recomana ventilar les instal·lacions de manera natrual, almenys 1 vegada al dia i durant un espai de temps mínim de 5 minuts.

A més, sempre que sigui possible, es recomana mantenir les portes obertes per facilitar la renovació de l’aire i evitar tocar els poms constantment.