Les infeccions nosocomials poden combatre’s amb una neteja i desinfecció adequades i la correcta zonificació dels espais. 

 

Avui dia, estem força familiaritzats amb el concepte de contaminació encreuada, aquell procés mitjançant el qual dos elements es contaminen l’un a l’altre a través d’un contacte directe o mitjançant elements externs. 

No obstant això, no ho estem tant amb el terme d’infeccions nosocomials, malgrat que responen a un procés molt semblant al de la contaminació encreuada i el risc que suposen aquestes per a les persones. 

A continuació, coneixerem què són les infeccions nosocomials i com afecten als entorns sanitaris i als seus usuaris. 

 

Què són les infeccions nosocomials? 

 

Una infecció nosocomial respon a un “tipus de contaminació encreuada” que es produeix durant un ingrés hospitalari.

Dit d’altra manera, és una infecció que adquireix el pacient dins del propi recinte sanitari i que pot derivar d’un ingrés o d’un tractament realitzat en el mateix hospital. 

Per això, també reben el nom d’infeccions intrahospitalàries. 

Les infeccions nosocomials tenen la seva causa, principalment, en les baixes defenses del pacient sumat a la realització de tècniques invasives com, per exemple, la col·locació d’un catèter i a un buit en la neteja i la desinfecció de l’espai i els seus elements.

Com afecten les infeccions nosocomials? 

 

Les infeccions nosocomials poden manifestar-se en els pacients en forma de pneumònies, infeccions urinàries o altres afectacions a la pell o a la sang. 

Totes elles són adquirides durant l’estança a l’hospital, centre mèdic o centre sociosanitari, tot i que no es manifesten necessàriament durant aquest temps, sinó que podem aparèixer en una data posterior a l’alta hospitalària. 

Les persones grans són les que presenten un major risc de patir infeccions nosocomials, sobre tot les que es troben ingressades en una llar d’avis o en un centre sociosanitari. 

 

Com comentàvem, la neteja i desinfecció dels espais i la zonificació dels mateixos juga un paper molt important a l’hora de combatre les infeccions nosocomials.