La higiene industrial consisteix en la prevenció, identificació i actuació sobre els riscos en els espais de treball.

 

Els espais professionals, sovint, presenten diversos riscos per als treballadors i, en altres ocasiones, incideixen en el seu benestar sense que ens adonem. 

Aquest factor es pot convertir en un problema ja que, com destacàvem en el nostre Baròmetre sobre la salut en els entorns laborals, el benestar dels treballadors condiciona directament el seu rendiment.

A continuació, repassem el concepte d’higiene industrial, que tan relacionat està amb la prevenció de riscos i el benestar als entorns professionals.

 

 

Què és la higiene industrial?

 

L’INSST defineix la higiene industrial com la ciència que anticipa, identifica, avalua i controla els riscos que es produeixen al lloc de treball o en entorns relacionats i que poden posar en risc la salut i el benestar dels treballadors.

En altres paraules, la higiene industrial busca que el “medi ambient de la feina” sigui segur i saludable.

La higiene industrial, a més de millorar el benestar dels treballadors i, per tant, també el seu rendiment, redueix el número de baixes laborals que es produeixen per riscos a la feina.

papelmatic-higiene-professional-higiene-industrial-que-es

Quines són les etapes per aplicar la higiene industrial?

 

 

De manera molt resumida, la higiene industrial segueix el procés que es mostra a continuació:

 

  1. Prevenció. Contempla la configuració dels espais i dels elements que els conformen. Igual que ocorre amb el disseny higiènic, s’ha d’avaluar com configurar l’entorn professional prèviament, aquesta vegada per prevenir riscos potencials.
  2. Identificació. El següent pas és identificar possibles riscos existents en el medi ambient de la feina.
  3. Actuació. Aquesta etapa pretén eliminar els riscos detectats o identificats, verificar que no es tornen a generar i reconfigurar, si cal, l’entorn de treball.

 

 

Possibles riscos relacionats amb la neteja

 

Existeixen diversos riscos potencials en el medi ambient del treball, però des de Papelmatic ens centrarem només en aquells que es poden eliminar amb la neteja i la desinfecció.

Aquests són l’expisició a agents químics i a agents biològics (virus, bacteris, fongs, etc.).

En aquest sentit, a més de protegir al personal, és important avançar-se per prevenir aquests riscos que, sovint, són invisibles, però que tenen greus conseqüències en el benestar dels treballadors.

papelmatic-higiene-professional-higiene-industrial-riscos-quimics

Com protegir als treballadors de l’exposició davant d’agents químics i biològics?

 

 

Per protegir als treballadors davant d’aquest tipus de riscos, sovint, necessitem alguna cosa més que Equips de Protecció Individual.

En aquest cas, la formació contínua i de qualitat juga un paper fonamental.

A més de mostrar als treballadors els riscos als que s’enfronten, és importanti-li ensenyar-los a actuar per fer-hi front. Un possible exemple seria formar al personal en la manipulació i correcta dosificació dels químics de neteja.

 

 

Com et pot ajudar Papelmatic amb el disseny industrial?

 

A Papelmatic disposem dels productes de neteja i desinfecció necessaris per fer front als agents biològics responsables de moltes malalties infeccioses.

A més, els nostres experts et poden assessorar per a una correcta manipulació i dosificació dels productes químics de neteja i desinfecció.

Per garantir el benestar dels treballadors, comptem també amb material de neteja ergonòmic.

papelmatic-higiene-professional-higiene-industrial-riscos-quimics-productes