La neteja i desinfecció en restaurants no només assegura la salubritat dels aliments, sinó que també ajuda a reforçar la imatge que els clients tenen de nosaltres. 

 

Quantes vegades la nostra percepció d’un restaurant ha estat condicionada per l’estat de la neteja? 

Els clients, a més de dinar bé, busquen que l’espai compleixi amb les seves expectatives d’higiene i, d’una manera o altra, els usuaris són cada vegada més crítics en aquest aspecte. 

Per mantenir els espais nets i lliures de gèrmens és important respectar una sèrie de pautes que ens ajudaran a optimitzar el temps emprat i els recursos necessaris. 

A continuació, n’exposem algunes: 

 

Seleccionar adequadament els productes de neteja 

 

En articles anteriors parlàvem d’estudiar, en primer lloc, el tipus de matèria a eliminar per així actuar amb un producte o altre (desengreixant, desincrustant, etc.). 

Els nivells de pH dels residus i els del propi detergent condicionen molt la neteja. Per exemple, per a restes carbonitzades o incrustades, emprarem un desincrustant, mentre que, per a restos de greix, els detergents hauran de ser alcalins. 

També és important tenir en compte el material a partir del qual estan fabricades les superfícies ja que, alguns detergents reaccionen negativament davant metalls. 

 

Els desinfectants, amb Registre HA 

 

Per a la desinfecció d’entorns alimentaris emprarem únicament desinfectants amb Registre HA. 

Aquest registre ens informa de que el desinfectant en qüestió ha estat testat prèviament en unes condicions similars a les nostres i que, per tant, és apte per ser utilitzat en negocis que treballen amb aliments.

 

Els químics amb aroma estan prohibits 

 

Aquest article explica la perillositat d’emprar químics amb agents perfumants en entorns alimentaris. 

Després de diverses comprovacions, s’ha pogut afirmar que aliments com, per exemple, la xocolata són força susceptibles davant aromes cítrics i poden veure’s alterats si la neteja s’ha portat a terme amb detergents perfumats. 

 

Emprar les dosificacions correctes 

 

La dilució i dosificació dels productes químics per a la neteja i desinfecció és tan important com l’elecció dels mateixos. 

Aquesta acció ens permet optimitzar el consum dels productes i els processos d’aplicació. 

La informació sobre les dosificacions pot trobar-se a la fitxa tècnica del producte en qüestió. 

 

Un espai per a cada cosa 

 

Emmagatzemar els productes de neteja i desinfecció un lloc apartat, lluny de la llum i dels focus de calor ajuda a garantir unes condicions d’higiene òptimes. 

A més d’això, hem d’evitar que el material de neteja es barregi amb aliments o estris emprats per a l’elaboració de dinars. 

 

El material de neteja, amb reconeixement Food-Contact  

 

Els estris o material de neteja han de posseir el reconeixement Food-Contact, que garanteix que aquell producte ha estat dissenyat tenint en compte que serà utilitzat en entorns alimentaris. 

A més, és important mantenir tot el material emprat per a la neteja en perfectes condicions, així evitarem problemes de contaminació encreuada. 

També hem de diferenciar els estris de neteja en funció de la zona en la que s’utilitzin. 

 

Per al seu emmagatzematge es recomana mantenir-los suspesos en l’aire fent ús d’accessoris com, per exemple, clips porta mànecs. No es recomana recolzar-los al terra, on poden deformar-se i embrutar-se. 

 

Netejar no és mateix que desinfectar 

 

Abans d’aplicar la desinfecció hem d’enretirar les restes de brutícia i haver netejat la superfície amb aigua i detergent ja que, no tenir clara la diferència entre netejar i desinfectar pot fer que ambdós processos perdin eficàcia. 

 

Establir una rutina en la neteja i desinfecció i portar-les a terme correctament ajuda a allargar la vida útil dels recursos emprats i dels espais d’un restaurant en sí mateix.