Els netejadors ecològics Baula redueixen considerablement el consum d’aigua, la càrrega de pes i els temps de desplaçament. 

 

Els netejadors ecològics Baula ofereixen múltiples avantatges en termes d’emmagatzematge, salut dels treballadors i, sobre tot, respecte amb el medi ambient. 

Però que ocorre amb les despeses que suposa utilitzar un producte d’aquest tipus? Vivim en una època en la que, per norma general, es percep tot allò “ecològic” com a innovador i, per tant, més car que les solucions convencionals. 

S’aplica aquesta premissa als netejadors ecològics Baula? La resposta és un no rotund. 

Els responsables de la marca han realitzat diversos estudis comparatius en els que utilitzen químics de neteja convencionals versus els netejadors ecològics Baula en gimnasos i oficines amb una superfície aproximada de 2.500m2 i que, per la seva estructura, no disposen d’aigua en totes les plantes. 

 

Consum d’aigua 

En els estudis realitzats per Baula, comptem amb una superfície de 2.500m2 i cubs de fregar amb una capacitat de 10 litrestant per als químics convencionals com per als netejadors ecològics Baula.  

Partim de la base de que, amb l’ús de químics convencionals, els operaris de neteja canvien l’aigua cada 50m2 ja que, aquesta s’embruta, traspassa la brutícia al pal de fregar i fa que la neteja perdi eficàcia.  

Així, quan netegem una superfície de 2.500m2 amb químics convencionals gastem 500 litres d’aigua (es canvia el cub de 10 litres unes 50 vegades). 

En canvi, amb els netejadors ecològics Baula només necessitem 60 litres d’aigua per netejar la mateixa superfície. 

És màgia? No. Els netejadors ecològics Baula estan formulats amb agents que eviten que la brutícia que hi ha al cub de fregar s’adhereixi al pal de fregar. Així, amb 10 litres d’aigua, podem netejar una superfície de 400m2 i només necessitarem canviar l’aigua 6 vegades. 

“Els netejadors ecològics Baula redueixen el consum d’aigua en un 88% en comparació amb els químics convencionals.” 

 

Esforç dels treballadors 

De la mateixa manera que es redueix en un 88% el consum d’aigua utilitzant netejadors ecològics Baula, també es redueix l’esforç dels treballadors. 

I és que, considerant que només comptem amb una toma d’aigua en tot l’edifici, per a una jornada diària de neteja amb químics convencionals, els treballadors carreguen 500kg de pes en un total de 50 viatges. 

En canvi, amb els netejadors ecològics Baula reduïm aquesta càrrega de pes passant de 500kg a 60kg i de 50 viatges a 6 viatges. 

Això també afecta directament als temps de desplaçament que empren els treballadors. 

Temps de desplaçament 

En l’estudi, s’ha estimat que es tarden 5 minuts de mitja en desplaçar-se fins a la toma d’aigua, buidar el cub, esbandir-lo, reomplir-lo i tornar al punt de treball. 

D’aquesta manera, si la neteja amb químics convencionals requereix uns 50 canvis d’aigua, es destinen 250 minuts a aquests desplaçaments, el qual suma més de 4 hores. 

Si apliquem la mateixa regla als netejadors ecològics Baula i considerem que només necessitem canviar l’aigua 6 vegades, sumem 30 minuts o, el que és el mateix, mitja hora. 

Amb els netejadors ecològics Baula estalviem 3 hores i mitja en desplaçaments, sent així la neteja més eficient. 

Si recollim totes aquestes dades veiem que, a mig termini, l’ús de netejadors ecològics Baula és molt més rentable que l’ús de químics convencionals. 

 

Nota: Aquest estudi comparatiu ha estat portat a terme pels responsables de Baula considerant la mateixa superfície (2.500m2tant per als químics convencionals com per als netejadors ecològics Baula i contemplant que només existeix una toma d’aigua en tot l’edifici.