Les zones de risc en hospitals són les que determinen la càrrega bacteriana de l’espai i les necessitats de neteja i desinfecció. 

 

Segurament, els responsables de la neteja i la desinfecció en hospitals o àmbits sanitaris en general hagin sentit a parlar de zones d’alt risc, zones de risc mig o zones de baix risc. 

Aquestes classificacions tenen el seu fonament, principalment, en el risc que presenta cada zona de transmissió d’infeccions. 

Així, el fet que un espai estigui classificat com a zona d’alt risc, requereix majors exigències en quant a recursos i mètodes d’aplicació de la neteja i desinfecció. 

A continuació, veurem com afecta aquesta subdivisió de l’espai hospitalària en 3 zones: zones de baix risc, zones de risc mig i zones d’alt risc. 

 

Zones de baix risc

Les zones de baix risc es caracteritzen, principalment, perquè la presència de bacteris infecciosos en l’espai és menor al 20%. 

Ens referim doncs, a zones amb una activitat que no està directament relacionada amb l’assistència sanitària. 

Acostumen a ser zones de pas o administratives (despatxos, escales, passadissos, recepcions, etc.). 

Les zones de baix risc no presenten un nivell especial d’asèpsia ni presenten unes necessitats molt exigents en quant a la neteja i desinfecció en comparació amb els nivells superiors.

Zones de risc mig

Les zones de risc mig són aquelles que compten amb una càrrega bacteriana en l’ambient d’entre un 20% i un 60%. 

En aquest cas, sí que es tracta d’espai on es porta a terme una activitat sanitària. És el cas de les àrees de tractament o proves, sales de rehabilitació, farmàcia, laboratoris, hospitals de dia… 

Per a aquests casos, els requeriments de neteja i desinfecció seran més exigents que els que es donen a les zones de baix risc. Tot i així, sempre haurem d’estudiar cada situació en particular.

Zones d’alt risc

Les zones d’alt risc són aquells espais que presenten una càrrega bacteriana major al 60%. També són conegudes com a zones crítiques. 

Aquest rang comprèn zones com, per exemple, els quiròfans, les sales blanques, urgències, les habitacions d’aïllament… En definitiva, aquells espais en els que la higiene és necessària per al desenvolupament de l’activitat. 

En aquests casos, la neteja i desinfecció són molt més estrictes i sempre han de portar-se a terme amb l’uniforme reglamentari.

Tot i que la delimitació per zones de risc estableixi unes pautes de neteja i desinfecció específiques, aquesta classificació pot canviar sempre i quan es donin les circumstàncies perquè això ocorri.