A l’hora d’escollir dins de l’àmplia gamma de desinfectants sanitaris, és important considerar l’actuació dels mateixos sobre l’espai.

 

En articles publicàvem una taula que mostrava l’actuació dels diferents productes desinfectants segons la seva composició. 

A continuació, fem el mateix anàlisi, però en relació amb els entorns sanitaris en concreto. 

En aquest cas, l’elecció d’un desinfectant o altre es veurà condicionada en funció del grau de neteja previ i del nivell de risc de cada espai dins d’un hospital o centre sociosanitari. 

Els desinfectants sanitaris estan composats habitualment per hipoclorit sòdic, alcohols, amonis quaternaris o oxidants. A continuació veurem l’acció que té cadascun. 

 

L’hipoclorit sòdic, el desinfectant sanitari universal 

 

L’hipoclorit sòdic, comunament conegut com a lleixiu és el desinfectant clorat més utilitzat en entorns sanitaris. 

Actua mitjançant l’oxidació de les proteïnes i acaba destruint l’activitat cel·lular. 

Es recomana el seu ús per eliminar restes de sang, orina o altres fluids corporals. 

El seu ús és limitat sobre plàstics i metalls ja que pot alterar les superfícies. 

 

Els alcohols, els desinfectants sanitaris per a zones de baix risc 

 

Els alcohols actuen mitjançant la desnaturalització de les proteïnes. 

Es recomana el seu ús per a la desinfecció de zones de baix risc i entorns no crítics. És el cas dels termòmetres, ventiladors, superfícies de preparació d’aliments, etc. 

La seva principal limitació és que són irritables, inflamables i a més ressequen la pell.

Els amonis quaternaris, els desinfectants sanitaris de baixa toxicitat ambiental 

 

Els amonis quaternaris actuen mitjançant la desnaturalització de proteïnes, la inactivació dels enzims i la destrucció de la membrana cel·lular. 

El seu principal avantatge és que són desinfectants de baixa toxicitat, tot i que, sovint, poden associar-se també a casos d’asma o irritació als ulls. 

Es recomana el seu ús sobre superfícies poc crítiques o de baix risc ja que, els amonis quaternaris són força limitats enfront a microbacteris. 

 

Els oxidants, els desinfectants sanitaris d’alt nivell 

 

Els desinfectants oxidants, com és el cas de l’àcid peracètic actuen oxidant la membrana cel·lular mitjançant la transferència d’electrons. 

Són considerats desinfectants d’alt nivell i es recomana el seu ús com a esterilitzador per a la desinfecció d’utillatge semi crític o de superfícies. 

Tot i que compten amb un risc de toxicitat molt baix, la principal limitació que presenten és el risc d’irritació. 

 

Anteriorment, també s’empraven aldehids com, per exemple, el formol. Però quan es va demostrar la perillositat d’aquests compostos per a la salut humana, es van deixar d’utilitzar per donar pas a noves alternatives.