Alguns gèrmens presenten resistència en gèrmens davant determinats desinfectants. Per això, és tan important assegurar-ne una correcta rotació.

 

En alguns entorns, quan es realitzen monitoritzacions per comprovar la neteja i desinfecció de les diferents superfícies, els resultats revelen que encara queden microorganismes tot i haver portat a terme ambdós processos de forma correcta.

Una de les principals causes quan es donen aquestes situacions acostuma a ser la resistència en gèrmens. 

 

Què és la resistència en gèrmens? 

 

La resistència en gèrmens és la capacitat que tenen aquests microorganismes per sobreviure als efectes d’alguns desinfectants. Existeixen dos tipus de resistència: intrínseca o adquirida. 

  • La resistència intrínseca és aquella que es presenta de forma natural al germen i pot tenir el seu origen en diferències estructurals que alhora provoquen diferents sensibilitats davant alguns desinfectants. Aquest efecte també pot ser provocat per la presència d’enzims inactivadors. 
  • La resistència adquirida és aquella que trobem en gèrmens que han experimentat un canvi genètic o la que ve provocada per un biofilm que protegeix els microorganismes de l’acció del desinfectant. 

 

Com combatre la resistència en gèrmens? 

 

La resistència en gèrmens ha de combatre’s amb productes específics per a l’eliminació de biofilms i, sobre tot, emprant sistemes que ens ajuden a detectar la presència dels mateixos.  

En altre post, parlem d’aplicar els desinfectants més potents únicament quan sigui necessari, precisament per evitar resistències i poder combatre-les de manera eficaç en cas que s’hagin produït.  

Com evitar la resistència en gèrmens? 

 

La clau per evitar aquest fenomen és comptar amb més d’un desinfectant de diferent composició (per exemple, un en base a clor i altre en base a amonis quaternaris) i rotar-los durant la setmana o el dia, depenent del pla de neteja i desinfecció. 

Així evitem que els gèrmens “s’acostumin” i puguin defensar-se quan s’utilitza el mateix desinfectant.