Les fitxes tècniques i les fitxes de dades de seguretat són, sovint, difícils d’entendre. Saber llegir-les correctament ens proporcionarà informació clau per a l’ús dels químics de neteja i desinfecció.

 

Els professionals que tracten amb productes químics per a la neteja, saben que per realitzar les dosificacions correctes i aplicar el producte de forma segura poden i han de consultar la fitxa tècnica i la fitxa de seguretat que facilita el fabricant o distribuïdor. 

Sovint, aquests documents resulten molt difícils d’entendre pels professionals de la neteja que no compten amb una formació específica en matèria química. 

 

Parts essencials d’una fitxa tècnica

 

A continuació, destacarem les parts que formen una fitxa tècnica per entendre cadascuna d’elles i assegurar-nos de quins elements són importants: 

 • Denominació del producte. Només existeixen tres conceptes que defineixen un producte químic per a la higiene: detergent, desinfectant o combinació de detergent + desinfectant. Per tant, les descripcions com “sanititzant”, “higienitzant” o “desengreixant per a la neteja” no són conceptes vàlids. 
 • Nivells de pH. Com comentàvem, el químic només pot classificar-se com a desinfectant, detergent o una combinació d’ambdós. El pH ens ajuda a determinar la seva potència i és el que acaba definint si l’acció del producte és desincrustant o desengreixant. 
 • Color i olor. Aquests dos aspectes són molt importants en indústries com, per exemple, l’alimentària. Existeixen aliments molt sensibles que absorbeixen l’aroma dels químics i queden alterats. Per això, en aquest tipus de casos, hem de consultar la fitxa tècnica i assegurar que es tracta d’un producte inodor. 
 • Registre HA. Imprescindible en entorns que treballen amb aliments i aplicable a desinfectants. 
 • Número de ROESP. És un registre essencial, així com les dades de contacte del fabricant o distribuïdor. 
 • Envàs. Si es presenta en format bidó, garrafa, ampolla… El material del mateix i la seva capacitat. 
 • Data de revisió de la pròpia fitxa tècnica. Aquesta dada ens garantirà que la documentació està actualitzada.

 

Parts essencials d’una fitxa de seguretat

 

Pel que fa a la fitxa de seguretat, els punts més importants a revisar són:

 • Data del document. Ha de ser igual o molt pròxima a la data de revisió de la fitxa tècnica. 
 • Apartat 1.2. – Usos previstos o pertinents. Aquest apartat ens permet comprovar la descripció de la fitxa tècnica. 
 • Apartat 2.2. – Elements de l’etiqueta. Els pictogrames (en color blanc, vermell i negre), ens permeten conèixer algunes característiques del producte. 
 • Apartat 3 – Composició. També ens serveix per comprovar que la fitxa tècnica sigui correcta. 
 • Apartat 4 – Primers auxilis. Informació útil per a la persona que treballa amb el químic. 
 • Apartat 8.2. – Control d’exposició personal. Determina els Equips de Protecció Personal (EPIs) que hem d’emprar. 
 • Apartat 9.1. – Propietats físico-químiques. Revisar que el pH, color i olor coincideixen amb els descrits a la fitxa tècnica.
Share This